A járványhelyzettel kapcsolatban bevezetett intézkedési terv

A járványhelyzettel kapcsolatban bevezetett Intézkedési terv

  1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVRE

– Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt.

– A nevelőtestület közösen meghozta a járványt megakadályozó higiénés szabályokat.

– Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen oldalt alakított ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

  1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

– A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

– Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

– A szülők, kísérők az iskola épületébe és udvarába nem léphetnek be (a 3. és 4. osztály udvarába és az önkormányzat, alsó óvoda termébe se), ügyintézés elsősorban telefonon, emailben, személyesen csak előre egyeztetett időpontban, arcot eltakaró maszk használatával lehetséges. Kivétel a kifejezetten szülők részére szervezett programok.

– Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

– Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi, nem osztályonkénti csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán. Az osztályok vegyülése nem megengedett.

– Szakkörökön, korrepetálásokon, fejlesztőkön, amikor több osztályból érkeznek gyermekek, ott a más osztályból érkezőket a védőtávolság betartásával ültetjük, külön oszlopban lehetőleg. Zárt térben, maszk nélkül nem énekelnek tanulóink. Az énekkart felsőbb utasításra nem működtetjük.

– A tanórák előtti ajánlott érkezési idő alsóban 7.35, felsőben 7.40.

– Az úszásoktatás fenntartói utasításra szünetel.

– Buszos szállítás esetén (pl: fogászatra) a maszk használata a diákok számára is kötelező.

– Az óraközi szünetekben az udvaron külön területeket jelölünk ki az osztályoknak és csúsztatott csengetési rendet alkalmazunk. Az udvaron töltött idő a szünetben 10 perc, de az alsó 5 perccel később vonul ki az udvarra. Az udvaron a kijelölt területen, osztályonként elkülönülve kell tartózkodniuk, kerülve a csoportosulásokat. Rossz idő esetén a szüneteket az osztálytermekben töltik. Napon belül váltva a folyosón maximum 2 osztály tartózkodhat a meghatározott területen.

– Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

– A 1,5 méteres védőtávolság betartására minden iskolahasználó törekedjen. A pedagógus osztálytermen belül is tartsa a távolságot, lehetőség szerint.

– Diákjaink számára az intézményben a maszk használata a tantermen kívül kötelező, ha ott más osztály tagjai tartózkodnak. Az osztályokban nem kötelező, de ajánlott a maszk használata.

– A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

– A tanári szobában, ha nem tartható a 1,5 méteres védőtávolság, maszk viselése kötelező.

– Módosítjuk a csengetési rendünket a biztonságos távolság megtarthatósága miatt.

– Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. Maszkot különleges helyzetekben kérünk, ezért kötelező a táskában egyet tartani.

– Osztálytermi rendszerben működünk, az osztályoknak csak testnevelés, informatika, hittan órán és csoportbontás, valamint az összevont napközi, tanulószoba esetén kell más terembe vonulniuk. A termeket ilyenkor a szünetekben fertőtlenítjük. A tanórák udvaron, szabadtéren tartását támogatjuk. A csoportbontáskor lehetőleg a Teleházat használjuk vagy más üres termet, természetesen óraközi fertőtlenítéssel.

– A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

– A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, ezért négy gyermeknél egyszerre több nem tartózkodhat a főépület WC-jében.

– Rendezvényeinket többségében igyekszünk osztálykeretben megszervezni.

– Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). Rendezvényeinket, háziversenyeinket csökkentettük, azokat a járványhelyzet megelőzéséhez igazítva átalakítjuk.

– Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is mellőzzük.

– Az első szülői értekezletet többségében személyesen tartjuk. A többi szülői értekezletet és fogadóórát online tervezzük. Az információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, illetve Meetes konferenciára is lesz lehetőség, az osztályfőnökök döntésének megfelelően.

– A tanulókra vonatkozó különleges magatartási szabályaink: kézfogás, ölelés, puszi mellőzése; mások eszközeihez, tárgyaihoz ne nyúljanak; ételt nem cserélhetnek; iskolagyümölcsöt és iskolatejet a napi igények alapján a hetes viszi a folyosóról az osztályterembe.

– Órák után azonnal el kell hagyni az iskolát, a szülő által kért időpontban.

– A tüsszentés szabályait a tanulókkal tanévkezdéskor tudatosítjuk, valamint ezeket időközönként felelevenítik a napközisek, osztályfőnökök.

 

  1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

– Az intézmény bejáratainál és a közösségi tereken vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára reggelente és a napközis foglalkozás előtt kötelező. Az intézményben, étkezések előtt és után, wc használat előtt és után alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket. A kézmosás után a kihelyezett papírtörlő gazdaságos használata kötelező, amit gyakoroltatunk a tanulóinkkal elsősorban a napköziben, tanulószobán, osztályfőnöki óra keretében. A saját kézfertőtlenítőt is használhatnak.

– Állandó szellőztetésre külön figyelünk, természetesen az időjárás függvényében.

– A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

– A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A termeket naponta illetve a teremváltásokkor, több osztályból érkezők teremhasználatakor fertőtlenítjük. Szünetekben a folyosót, kilincseket, padokat, ablakpárkányokat valamint a mosdót fertőtlenítjük.

– Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

– A testnevelés felszerelést minden nap hozni kell az iskolába, az intézményben nem maradhat. Alsóban a technika- és rajz felszerelés az iskolai szekrényben maradhat, de felsőben azt is hozni-vinni kell.

-Tanulóink az iskolába csak a legszükségesebb tárgyakat, eszközöket hozzák.

– Tisztasági csomag az alsóban kötelező, felsőben saját papír zsebkendőt és wc papírt kérünk.

  1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

– Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését lehetőség szerint elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

– A tízórait és az uzsonnát az osztálytermükben fogyasztják el tanulóink. A konyháról a 8. osztályos diákok lehozzák a tízórait a folyosói padra, ahonnan a hetesek viszik az osztályba. Az uzsonnát az ebédeltető pedagógusok vagy megbízottjaik alsóban a tanterembe, felsőbe a tanári szobába hozzák, ahonnan a felelős leviszi és a pedagógus kiosztja.

  1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

– Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozószabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

– A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

– Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

  1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

– Az iskolakezdés előtt két héten belül külföldön tartózkodó tanulóinknak a 2 hét lejártáig javasoljuk az otthon maradást és a hiányzását igazoltnak tekintjük vagy az intézményi maszk használatát kérjük.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban.

– COVID gyanú esetén az orvossal történt egyeztetés után kérjük mihamarabb az iskolát értesíteni.

– COVID vírusos beteg egy háztartásban élő hozzátartozó esetén a karantén ideje alatt ne látogassa intézményünket, mely hiányzást igazoltnak tekintünk.

– A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

– A házirendünk szerint igazoljuk a hiányzást, ami 3 nap esetén a szülői jogkör, további 3 napon indokkal az osztályfőnök, míg további esetben a tagintézményvezető adhat engedélyt.

– Betegség után az első iskolában töltött nap reggelén orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés leadásával maradhat csak tanulóink vagy pedagógus intézményünken. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– A hiányzást kérjük reggel 8-ig jelezni az iskola telefonszámán, indoklással.

  1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

– Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

– A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

– A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

– Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

  1. KOMMUNIKÁCIÓ

– Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók szülők, pedagógusok, tanulóink figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet követni.

 

Úrhida, 2020. 09. 17.

 

Liedermajer Heléna                                       Ekler Zoltán

tagintézmény-vezető                                    igazgató